Algemene bepalingen

1. Alle rechtsverhoudingen tussen  Nele Colle Consulting & Solutions, Gewone commanditaire vennootschap, met KBO/BTW-nummer  0742.594.980, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel te Lindestraat 94, 9090 Melle, België (verder ‘Nele’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt Nele steeds bereiken via het e-mailadres info@nelecolle.be of via de telefoon op het nummer +32498136554 in geval van verdere vragen.

2. Privacy. De klant geeft Nele de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Nele streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Nele verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.nelecolle.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 

3.Intellectuele eigendom. Nele behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een online webinar) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Te denken valt aan het gebruik van een gepersonaliseerd “To Do-lijstje”. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal of boekvoorstelling/lezing is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

Nele behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Nele zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

 

4. Wijziging. Nele Colle behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatste op 26 februari 2019 geüpdatet. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

Bepalingen m.b.t. het individueel traject en groepstraject

5. Algemene voorwaarden. In geval van een individueel traject worden deze algemene voorwaarden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de overhandiging van het plan van aanpak met offerte en maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte. In geval van groepstraject worden deze algemene voorwaarden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken zij daar integraal deel van uit.

 

In geval van conflict tussen de het plan van aanpak met offerte, dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van het plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving voorrang.

 

6. Prijsbepaling.

Individueel traject:

 

Nele start haar werkzaamheden in geval van een individueel traject steeds met een intakegesprek aan een vast tarief in euro zoals vermeld in de offerte/e-mail of op de website. Ten aanzien van particulieren zal de prijs steeds inclusief BTW zijn. Na het intakegesprek maakt Nele – indien overgegaan wordt tot het coachingtraject - een plan van aanpak op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. Bij het plan van aanpak wordt een formele offerte gevoegd betrekking hebbende op de eerste geplande sessie(s). De sessies na het intakegesprek worden vergoed aan een prijs per uur in euro (desgevallend inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte/e-mail en de website.

 

Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject wordt een vast aantal sessies vastgelegd aan een vast tarief in euro voor de sessies samen (voor particulieren is de prijs inclusief BTW) zoals vermeld in de uitnodiging tot definitieve inschrijving/e-mail of de website.

 

7. Offerte/uitnodiging. De overhandiging van een plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving door Nele is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Nele en is slechts geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld.

 

Individueel traject:

In geval van een individueel traject heeft een plan van aanpak met offerte een geldigheidsduur zoals vermeld staat op het plan van aanpak met offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het plan van aanpak met offerte. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden. Voor de duidelijkheid: uitgebreid poetsen hoort niet bij het takenpakket van Nele, net als zwaar hef- en tilwerk.

Groepstraject:

De uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject heeft een geldigheidsduur van vijf (5) kalenderdagen na de datum van de uitnodiging tot definitieve inschrijving voor het groepstraject of minder ingeval de uitnodiging minder dan vijf (5) kalenderdagen voor de start het groepstraject is verkregen.

8. Totstandkoming overeenkomst.

 

Individueel traject:

 

Elke overeenkomst komt pas tot stand na (i) de ontvangst van de aanvaarding van het intakegesprek, en daarna na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het plan van aanpak met offerte door de klant én (ii) de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van toepassing). Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door Nele. De klant is namelijk niet verplicht om van in het begin in te tekenen op alle door Nele vooropgestelde sessies zoals uiteengezet in het plan van aanpak. De klant kan intekenen op één enkele sessie en per sessie verlengen. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

 

Groepstraject:

 

In geval van een groepstraject komt elke overeenkomst pas tot stand na de ontvangst van het inschrijvingsgeld door Nele. Nele zal de klant hiervan overeenkomstig berichten.

 

9. Professionaliteit en onderaannemers. Nele verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Nele is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

 

Indien Nele zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

 

10. Confidentialiteit. Voor Nele staat respect en discretie centraal. Wanneer Nele voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op derden (onderaannemers) - steeds na voorafgaandelijke toestemming door de klant - worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Nele is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

 

11. Medewerking klant. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Nele van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. Nele kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met betrekking tot het individuele traject niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

 

12. Annulatieregeling.

 

Individueel traject:

 

Nele verstaat dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet de klant  alsnog 10% van de prijs van de sessie(s) betalen. Bij annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden. Indien Nele al bepaalde kosten (bv. aankoop opbergdozen) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Nele steeds een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.

 

Nele zal het reeds betaalde voorschot steeds terugbetalen in geval van annulatie door Nele bijvoorbeeld omwille van ziekte of slechte weersomstandigheden. Nele kan desgewenst evenwel ook vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

 

Groepstraject: